MEER WERKEN? Meer Zorgen!

Tegengeluid

Er kunnen echter dingen veranderen, in je privéleven of op je werk, zegt het ministerie. Ja, als kinderen wat groter en zelfstandiger worden, ontstaat vaak de volgende hulpbehoefte in de familie: mantelzorg. 1 op de 3 Nederlanders verleent mantelzorg; vrouwen doen dit vaker dan mannen. Door de vergrijzing zullen steeds meer mensen mantelzorger moeten worden. Met alle gevolgen van dien: 1 op de 10 mantelzorgers is overbelast (bron: SCP).

Hoewel vrouwen de afgelopen decennia steeds meer buitenshuis zijn gaan werken, zijn mannen amper meer in huis gaan doen. Als we willen dat vrouwen meer uren buitenshuis gaan werken is het van groot belang dat het onbetaalde werk eerlijker wordt herverdeeld. 

De wens om meer te zorgen neemt bij mannen al jaren toe. Helaas zitten ze veelal vast in een voltijd-klem, 20% heeft de wens om minder te werken en meer betrokken te zijn bij hun gezin, maar het lukt veelal niet om dit te realiseren. Mannen krijgen minder kansen op de betekenisvolle kanten die zorg met zich meebrengt. De diepe verbinding, de kansen op goede hechting, het plezier en vooral ook de emotionele waarde die bij zorg komt kijken, of dit nu voor een kind, een ouder of een naaste is. 

‘Wanneer je meer uren werkt heb je meer ruimte voor uitdaging’. Nou en of! Het wordt een steeds grotere uitdaging om alles te combineren en er blijft steeds minder vrije tijd over. Vrouwen verrichten gemiddeld 26,5 uur per week onbetaald werk en 15,9 uur betaald werk – opgeteld is de werkweek 42,2 uur. Bij mannen is dit precies andersom: zij verrichten gemiddeld 17,5 uur onbetaald en 25,3 uur betaald werk – 42,8 uur per week. 18,9% van de vrouwen (en 15,7% van de mannen) kampt met psychische vermoeidheid door werk (bron: CBS). Ook het ziekteverzuim is hoger onder vrouwen. 

‘Ga dan vooral het gesprek aan met je omgeving’. Nederland kampt met grote personeelstekorten – voornamelijk in sectoren waar veel vrouwen werken: de zorg, het onderwijs en de kinderopvang. Deze tekorten zullen de komende jaren met de  vergrijzing alleen maar groter worden. Het kabinet probeert dit nu op te lossen door individuele vrouwen te vragen om ‘een paar uur meer te werken’ en hen ‘aan te moedigen het gesprek aan te gaan’. Dit opportunisme is typerend voor hoe vrouwen in de loop van de geschiedenis zijn ingezet op de arbeidsmarkt: in tijden van tekort moeten ze aan het werk, in crisistijd worden ze massaal ontslagen.

De politiek moet werken aan structurele oplossingen, zoals betere werkomstandigheden voor beroepen waar tekorten zijn. Zo spenderen zorgverleners 40% van hun tijd aan administratie. Ook liggen de salarissen in beroepen waar veel vrouwen werken (zorg, onderwijs, kinderopvang) lager dan in beroepen waar veel mannen werken. Dit zijn veelal beroepen in de publieke sector en dit is dus een maatschappelijke keuze.

Ook moeten de arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden beter worden voor werkende mensen: denk aan betere en betaalbaardere kinderopvang, flexibele werktijden waarmee het makkelijker is om werk en zorg te combineren, herzien van het belastingstelsel zodat meer werken loont en ruimere verlofregelingen om het onbetaalde werk her te verdelen. 

Werk aan de winkel… Den Haag moet dus nodig het gesprek aangaan, en dit niet afschuiven op individuele vrouwen aan keukentafels! 

Doe je mee? Deel het tegengeluid Meer Werken? Meer Zorgen! met anderen en op de socials.