Stem voor gelijke beloning

Eisenlijst
vs
verkiezingsprogramma's

De loonkloof betreft een diepgeworteld systemisch probleem en vraagt daarom een systemische aanpak met verschillende maatregelen, welke partijen zijn van plan iets aan de wortels te doen?

Stop loondiscriminatie

VVD In het programma gaat het niet specifiek over loon. pag: 43 Tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie. Iedereen verdient een eerlijke kans op de arbeidsmarkt, ongeacht leeftijd, geslacht of afkomst. We voeren daarom de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie in en zetten samen met de werkgevers en vakbonden in op een langjarige aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie.

D66 We maken een einde aan de loonkloof. We voeren zo snel mogelijk de Europese wet in die het grote bedrijven verplicht te rapporteren over beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen, en maatregelen te nemen om deze weg te nemen. Deze bedrijven moeten een plan maken om gendergelijkheid te bevorderen. De overheid ondersteunt hen hierbij

PvdA/GroenLinks Pag 42:  Meer gelijkheid binnen bedrijven. We dichten de loonkloof tussen mannen en vrouwen definitief. De overheid geeft daarin het goede voorbeeld, en voor bedrijven voeren we zo snel mogelijk een Wet gelijke beloning in ter implementatie van de Europese wet loontransparantie. 

SP De arbeidsinspectie krijgt meer mogelijkheden en middelen om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. We benoemen en veroordelen bedrijven die discrimineren. Zij verliezen subsidies en komen niet meer in aanmerking voor overheidsopdrachten. We accepteren ook niet dat vrouwen hetzelfde werk doen en daarvoor minder betaald krijgen dan mannen.

PvdD  De arbeidsinspectie geven we een breder mandaat om zelf onderzoek te doen en te handhaven op de naleving van cao-lonen, discriminatie en sociale veiligheid. De arbeidsinspectie gaat daarbij ook nadrukkelijk in gesprek met medewerkers (p. 46) Arbeidsmigranten en Nederlandse werkenden worden niet langer tegen elkaar uitgespeeld. Gelijk loon en gelijke rechten voor gelijk werk, wordt de norm (p. 47). De inkoopcriteria van de overheid garanderen dat toeleveranciers maatregelen nemen voor het bevorderen van gendergelijkheid, diversiteit en inclusie. De overheid geeft zelf het goede voorbeeld op dit gebied (p. 74) 

ChristenUnie Alle vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt, van naam, postcode, geslacht, tot zwangerschap, zijn onacceptabel en worden bestreden (p. 45) 

BBB Pag 44: De loonkloof, voor zover die nu nog bestaat en die leidt tot een lager gemiddeld uurloon voor vrouwen die hetzelfde werk verrichten als mannen, dichten we zo snel mogelijk. Een dergelijk verschil in uur- loon is overigens ook verboden op grond van de Wet gelijke behandeling.

Volt We bouwen een Europese Sociale Unie waarin gelijk loon voor gelijk werk en de bescherming van werknemersrechten in heel de EU gegarandeerd is en elke inwoner van de EU verzekerd is van fatsoenlijke levensomstandigheden. Vrouwen hebben in Nederland nog lang niet overal gelijke rechten. Ze krijgen voor hetzelfde werk vaak minder betaald dan mannen

Bij1 Pag 7: We maken vóór 2025 een einde aan loon- en inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen. 

50Plus Het terugdraaien van discriminerende belastingmaatregelen voor ouderen. Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt moet worden tegengegaan.

Stop loondiscriminatie

CDA Loondiscriminatie, discriminatie, loonkloof, loontransparantie worden überhaupt niet genoemd in het programma. Vrouwen komt maar 1x voor: We pakken de uitbuiting van vrouwen en mensenhandel hard aan, ook in de vergunde prostitutie

PVV

SGP

FVD

JA21

Allemaal niks genoemd in hun programma.

Leg de bewijslast bij werkgevers

PvdA/GroenLinks Pag 42:  Hierbij wordt de bewijslast voor ongelijke beloning omgedraaid: de werkgever toont aan dat er geen loondiscriminatie is. Er komt een certificeringsstelsel waarmee bedrijven met meer dan 250 werknemers aantonen dat ze gelijk loon voor gelijk werk bieden: zo wordt het aan werkgevers om aan te tonen dat hun beloningsbeleid eerlijk is. De overheid ondersteunt zowel kleine als grote bedrijven actief bij het verkleinen van de loonkloof en het meten van diversiteit binnen hun onderneming ten aanzien van gender, bi-culturaliteit en LHBTQIA+. 

D66: We voeren zo snel mogelijk de Europese wet in die het grote bedrijven verplicht te rapporteren over beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen, en maatregelen te nemen om deze weg te nemen. Deze bedrijven moeten een plan maken om gendergelijkheid te bevorderen. De overheid ondersteunt hen hierbij

Bij1 Pag 7: Discriminerende bedrijven worden strafrechtelijk verantwoordelijk gehouden.

Volt Alle middelgrote tot grote bedrijven en overheidsorganisaties worden verplicht om het genderevenwicht en de loonkloof tussen mannen en vrouwen in hun organisatie openbaar te maken en erover te rapporteren. Daarnaast moeten zij, als er geen sprake is van gendergelijkheid, een gendergelijkheidsplan hebben om voor die gelijkheid te gaan zorgen.

Leg de bewijslast bij werkgevers

VVD 

BBB 

CDA

ChristenUnie 

SP

PvdD

PVV

SGP

FVD

JA21

50Plus

NSC

Benoem meer vrouwen in machtsposities

PvdA/GroenLinks Pag 42: Daarnaast handhaven we de wetgeving dat maximaal 60% van de raden van commissarissen bestaat uit personen van hetzelfde gender en breiden deze uit naar de raden van bestuur.

D66: Om het glazen plafond te doorbreken is D66 voorstander de Wet ingroeiquotum en streefcijfers, die regelt dat de raad van commissarissen van grote bedrijven voor ten minste eenderde moet bestaan uit vrouwen. Wij willen de wet aanpassen met een tijdelijk quotum van vijf jaar voor zowel 30 procent vrouwen als mannen in functies in het toezicht én in het bestuur van bedrijven, dit trekken we door naar de overheid.

Bij1 Pag 2: We pakken het grootschalige racisme op de arbeidsmarkt aan. Zo komt er naast een vrouwenquotum, ook een quotum op basis van etniciteit voor leiderschapsposities

Volt Er komt een gender-balanced kabinet (oftewel: gelijke representatie van mannen en vrouwen) met een betere afspiegeling van de diversiteit in de samenleving.

Benoem meer vrouwen in machtsposities

VVD 

BBB 

CDA

ChristenUnie 

SP

PvdD

PVV

SGP

FVD

JA21

50Plus

NSC

Geef cruciale beroepen een rechtvaardig salaris

PvdA/GroenLinks Schoonmaak, Supermarkt, bouw pag 30 : (Een degelijk inkomen. We zorgen ervoor dat iedereen een vrij, waardig en zeker bestaan kan leiden. Vaak zijn het juist die mensen die onmisbaar werk doen in onze samenleving, zoals schoonmakers, bouwvakkers en supermarktpersoneel, die de meeste moeite hebben om rond te komen. Daarom verhogen we het minimumloon stapsgewijs naar € 16 per uur (60% van het mediaan brutoloon). Het minimumloon gaat gelden voor iedereen vanaf achttien jaar. Uitkeringen als de AOW en de bijstand stijgen mee.)

Zorg  Pag 60: (De zorgverlener als spil. We investeren structureel in de opleidingen, het salaris, de werkomstandigheden, zeggenschap en het perspectief van alle verpleegkundigen, verzorgenden en andere directe zorgmedewerkers in de ziekenhuiszorg, de thuiszorg, de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de verpleeghuiszorg.) Pag 64: (Verzorging wordt weer een aantrekkelijk vak. De loonachterstand van verpleegkundigen maken we ongedaan door de salarissen in de verpleeghuizen en de thuiszorg op zijn minst weer aan te sluiten bij andere sectoren.)

Onderwijs pag 55: (Het salaris van leraren maken we minder afhankelijk van het niveau waarop zij lesgeven. Een leraar op het vmbo is wat ons betreft evenveel waard als een leraar op het vwo of in het speciaal onderwijs.pag: 56 (Echt gelijke kansen. We verhogen de salarissen van onderwijspersoneel op scholen met veel kwetsbare kinderen structureel. Deze scholen krijgen kleinere klassen en we zorgen voor extra klassenassistenten en extra middelen voor ondersteuning in de klas.)

SP Docenten krijgen een hoger salaris en de lonen worden landelijk uitbetaald. Daarin worden over de hele linie de lonen van docenten verhoogd.
Wij zijn alle zorgverleners dankbaar voor het goede werk dat zij dag in dag uit leveren. We brengen de menselijke maat terug in de zorg en herstellen het vertrouwen in de zorgverleners. Zij verdienen betere arbeidsomstandigheden en meer zeggenschap over hun eigen werk, waarmee wij ook de hoge uitstroom van het personeel willen stoppen. De lonen gaan dus omhoog en zorgverleners krijgen meer invloed om onzinnige regels en bureaucratie te schrappen.

PvdD  De lonen in het onderwijs, de zorg en andere (semi-)publieke sectoren worden fors verhoogd (p. 45). We investeren flink in zorgverleners: ruimte voor (bij)scholing en goede arbeidsvoorwaarden zijn vanzelfsprekend. De salarissen gaan omhoog. Zorgmedewerkers krijgen meer te zeggen over de inhoud van hun werk en werkroosters. Zo wordt het ook voor jongeren aantrekkelijker om een baan in de zorg te kiezen én er ook te blijven. Medisch specialisten komen in loondienst (p.55)

We zorgen ervoor dat de mensen die in de zorg werken een eerlijk loon krijgen en meer inspraak krijgen over hun werkzaamheden (p. 49). 

Volt Wat we nodig hebben is een radicale herwaardering van díe beroepen en professionals die onze maatschappij zo veel te bieden hebben. Die herwaardering begint bij een eerlijke behandeling: cmeer vaste arbeidscontracten, hogere salarissen en meer zeggenschap. 

We stimuleren om- en bijscholing naar cruciale sectoren zoals zorg, ICT, onderwijs en techniek door hiervoor gericht scholingsbudgetten in te zetten.

We willen dat mensen die langs de kant staan beter worden begeleid naar maatschappelijk cruciale beroepen. 

De lonen in de zorg laten we aansluiten op de lonen in de rest van de publieke sector. De lonen in de zorg liggen 6 tot 9 procent lager dan vergelijkbare functies in de markt. Die loonkloof voelen medewerkers extra in een tijd dat alles duurder wordt. 

Bij1 ZorgPag 8: Krapte op de arbeidsmarkt in sectoren als de zorg, onderwijs en het openbaar vervoer, worden bestreden door flinke loonsverhogingen. pag 23: Ook gaan we alle zorgmedewerkers, van de verplegers in de medische zorg tot de jeugdzorgmedewerkers, eerlijker betalen. 

OnderwijsPag 55. De arbeidsvoorwaarden van docenten worden verbeterd: hoger salaris en minder werkdruk. Pag 55: De loonkloof tussen het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, theoretisch onderwijs, en wetenschappelijk onderwijs wordt gedicht, zodat alle docenten hetzelfde gaan verdienen.

JA21 Pag 47: Verpleegkundigen, verzorgenden en thuiszorgmedewerkers zijn jarenlang ondergewaardeerd en verdienen meer dan alleen ap- plaus. JA21 wil de salarissen en vergoedingen in de zorg, vooral in de lagere schalen, ten minste met de inflatie laten meestijgen.

Pag 51: Wij gaan docenten, van primair tot hoger onderwijs, nu eens daadwerkelijk een stuk meer betalen. Zo wordt het vak écht aantrekkelijker en krijgen we meer docenten voor de klas. Want het is niet een gebrek aan aanbod van hoger opgeleid personeel dat het onderwijs parten speelt, maar de salariëring en onnodige administratie en extra werk.

VVD Onderwijs pag: 31 (We maken het leraarschap aantrekkelijker. Leraren krijgen meer mogelijkheden om door te groeien of te specialiseren. Samen met leraren komen we tot vaste carrièrepaden in het onderwijs. De functietitels junior-, medior- en seniordocent vervangen de huidige salarisschalen en de beste leraren kunnen een hoger salaris krijgen. Scholen gaan verplicht een stagevergoeding geven aan stagiairs.)

Zorg  pag: 66 (Verpleegkundigen en verzorgenden versterken. We steunen de ontwikkeling van een aparte arbeidsvoorwaardenregeling voor verpleegkundigen en verzorgenden. Dit verbetert afspraken over salaris, zeggenschap en groeikansen. Ook wordt daarmee werken in verschillende zorgsectoren makkelijker. We versterken de autonomie van verpleegkundigen, stimuleren herverdeling van taken en willen nieuwe instroommogelijkheden bieden voor brede inzetbaarheid van zorgmedewerkers.

Werken in de zorg moet lonen. Mede dankzij de VVD is zeggenschap voor zorgmedewerkers wettelijk vastgelegd. We gaan werkgevers hieraan houden. Vaste zorgmedewerkers die extra willen werken, moeten kunnen reken op een meer-urenbonus. We versterken de afspraken met werkgevers om werken in vaste dienst aantrekkelijker te maken, met uitdagende functies en meer inspraak op roosters. Als er ruimte is voor salarisverhoging, kiezen wij voor de middengroepen. We vernieuwen zorgopleidingen waarbij er meer nadruk komt op werken met werk-ontlastende technologie en aandacht is voor zorgberoepen in de wijk.)

BBB Pag 63: Zorgpersoneel verdient marktconforme salarissen.

D66: Wel in het onderwijs, maar niet duidelijk in de zorg of kinderopvang (vrij expliciet niet). Schoonmaak wordt überhaupt niet genoemd. Geen bedragen genoemd.

We stellen meer geld beschikbaar voor mensen in de zorg, voor eerlijke salarissen en een haalbaar takenpakket. We maken geld vrij voor een salarisverhoging om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Voor medewerkers binnen justitie nemen we maatregelen om werkdruk en beloning in balans te laten zijn. Én we investeren in een toekomstbestendige krijgsmacht.

Wij willen meer geld voor mensen in de verpleging en verzorging. 

Er zijn grote personeelstekorten in de zorg. Daar waar acute tekorten zijn, moeten zorgaanbieders en de overheid werken aan betere werkomstandigheden en ondersteuning van zorgprofessionals

We zien dat er grote tekorten zijn in de kinderopvang…. Tekorten in de kinderopvang pakken we aan door ervoor te zorgen dat pedagogisch medewerkers die dat willen meer uren kunnen werken. Ook nemen we praktische belemmeringen weg om werken op de kinderopvang én in het basisonderwijs te combineren. Zulke gecombineerde banen maken het werk ook aantrekkelijker. Daarnaast bevorderen we de zijinstroom, bijvoorbeeld door eerder verworven competenties beter te waarderen en inzet van groepshulpen te stimuleren. 

ChristenUnie  Passende beloning en aanstelling. De afspraken die gemaakt zijn in de Werkagenda bij het Onderwijsakkoord (2022) over de beloning van leraren worden uitgevoerd. Wat de aanstellingsvoorwaarden betreft blijven scholen zelf verantwoordelijk voor hun personeelsbeleid (p. 32). 

SGP wel de zorg en jeugdbescherming, maar andere beroepen worden niet genoemd (schoonmaak, kinderopvang, in het onderwijs alleen schoolleiders)
De SGP kiest voor een structurele salarisverhoging voor verpleegkundigen en verzorgenden.
Er is extra inzet nodig om in de jeugdbescherming meer personeel te werven en (jong) personeel te behouden. Bij dit zware en verantwoordelijke werk past een goed salaris.
Bij salarisverhogingen moet uitdrukkelijker oog zijn voor de positie van schoolleiders. 

FVD Pag 63: Structurele salarisverhoging en betere arbeidsvoorwaarden voor verzorgenden en verpleegkundigen. pag 70: Docenten worden beter opgeleid en gaan beter verdienen.

Geef cruciale beroepen een rechtvaardig salaris

CDA Genoemde oplossingen zitten vooral in het terugdringen van bureaucratie in de zorg en onderwijs, en niet in het geven van meer geld. Andere cruciale beroepen zoals kinderopvang of schoonmaak worden niet genoemd.

Het tekort aan leraren speelt hierbij een rol. Dat laat zich niet alleen oplossen met extra geld. Als samenleving moeten we de leraar weer steunen in waar hij of zij goed in is: onderwijzen met aandacht. 

  • Er komt een forse opwaardering van het beroep én de zeggenschap van verpleegkundige en verzorgende. Zo gaan verpleegkundigen op gelijk niveau in de ziekenhuisorganisatie besturen als de medische staf.
  • Er komt een omvangrijke operatie in de gehele zorg om verantwoordingsregels terug te dringen. In de thuiszorg, wijkverpleging en de verpleeghuiszorg wordt het zogeheten ‘regelarme werken’ ingevoerd. Op die manier kost administratie minder tijd en blijft er meer tijd over voor het verlenen van zorg.
  •  Er komt een maximumnorm voor het aantal zzp’ers in zorgfuncties. Een verpleegkundige is geen ondernemer

50Plus

PVV

VVD pag:42 (Een einde aan werkende armen. In Nederland zou je met een voltijdsbaan rond moeten kunnen komen. We stellen onszelf het doel om werkende armoede zo snel mogelijk terug te dringen. Om dit te bereiken verhogen we het minimumloon.) pag 43: (Zekerheid bieden voor wie hard werkt. Werkende armen hebben nu vaak last van een te onzeker arbeidscontract. Daarom gaan we door op de ingezette hervormingen op de arbeidsmarkt, waarmee we meer zekerheid willen bieden aan mensen die in een flexibel contract zitten en meer wendbaarheid willen geven aan ondernemers om een goede werkgever te kunnen zijn.)

PvdA/GroenLinks Pag 30: (Een degelijk inkomen. We zorgen ervoor dat iedereen een vrij, waardig en zeker bestaan kan leiden. Vaak zijn het juist die mensen die onmisbaar werk doen in onze samenleving, zoals schoonmakers, bouwvakkers en supermarktpersoneel, die de meeste moeite hebben om rond te komen. Daarom verhogen we het minimumloon stapsgewijs naar € 16 per uur (60% van het mediaan brutoloon). Het minimumloon gaat gelden voor iedereen vanaf achttien jaar. Uitkeringen als de AOW en de bijstand stijgen mee. We zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen en niemand meer kopje-onder gaat. Dat doen we met een stevig sociaal vangnet, de invoering van publieke basisbanen, breed toegankelijke publieke voorzieningen en inkomensondersteuning die uitgaat van vertrouwen.)

BBB Pag 44: We zorgen ervoor dat niemand buiten zijn schuld onder het bestaansminimum terecht komt en verhogen, op lange termijn, de sociale uitkeringen en het minimumloon. We houden daarbij rekening met de inflatie en de gestegen kosten van levensonderhoud. Zo zorgen we voor bestaanszekerheid. Pag 55: We verhogen de bijstandsuitkering en het minimumloon zodat in voldoende mate rekening wordt gehouden met de inflatie en de gestegen kosten van levensonderhoud.

D66 We verhogen het minimumloon naar tenminste €17,50 in 2028, de bijstand stijgt volledig mee. We verhogen de AOW, zodat gepensioneerden er netto op vooruit gaan en de AOW meer in evenwicht komt met andere uitkeringen. We verlagen de lasten voor lage- en middeninkomens. Zo kunnen mensen met een laag inkomen gemakkelijker hun rekeningen betalen en wordt het tegelijkertijd aantrekkelijker om te gaan werken vanuit een uitkering. 

CDA We nemen maatregelen om de bestaanszekerheid van werkende armen te vergroten. In dat licht past een verhoging van het wettelijk minimumloon.

ChristenUnie Er komt een hoger sociaal minimum, een hoger minimumloon en de zorgpremie gaat fors omlaag (p. 8).  Dat arbeid niet loont voor veel werkende armen is een schandvlek. Daarom gaat het minimumloon omhoog en maken we een rechtvaardiger belastingstelsel (p. 39, ook p. 45).  We leggen flexibel werk aan banden en verhogen het wettelijk minimumloon om te voorkomen dat mensen die werken niet rond kunnen komen (p. 40). 

SP Wij verlagen de inkomstenbelasting voor iedereen tot en met een modaal inkomen en verhogen het minimumloon tot 16 euro per uur

PvdD Omdat de inflatie de bestaanszekerheid bedreigt, verhogen we het minimumloon naar 16 euro per uur. Aangezien de inflatie niet verdwenen is, hanteren we de vuistregel dat het minimumloon meebeweegt met de andere inkomens en minimaal 60% van het mediane inkomen in Nederland is. Uitkeringen, waaronder de AOW, WIA, Wajong en bijstand, stijgen mee (p. 44).  Het wettelijk minimumjeugdloon brengt veel jonge werkenden in de financiële problemen. We schaffen het minimumjeugdloon af vanaf 18 jaar: volwassenen dienen ook een volwassen loon te krijgen (p.44) 

PVV Verhogen wettelijk minimumloon (p.11) We verhogen het wettelijk minimumloon, waardoor werkenden maar ook gepensioneerden en mensen met een uitkering er in koopkracht op vooruit gaan (p. 45). 

Volt We verhogen het minimumloon voor nu naar 14 euro per uur, waarbij we een verdere stijging zeker niet uitsluiten.

Bij1 Pag 7: Daarnaast pleiten wij voor het per direct fors verhogen van het minimumloon, om de grote inkomenskloof te dichten en de groeiende armoede onder werkende mensen tegen te gaan. Pag 8: Het minimumloon wordt per direct verhoogd naar 16 euro per uur met een gelijke verhoging van de AOW en de bijstand. We koppelen het minimumloon aan 60% van het mediaan inkomen, zodat het structureel meestijgt met andere lonen. Het minimumjeugdloon wordt afgeschaft en gelijkgetrokken met het minimumloon voor volwassenen. Pag 8: Werknemers die langer dan negen maanden met een tijdelijk contract werken, krijgen een vast contract. We verbeteren de ontslagbescherming en gaan schijnzelfstandigheid tegen.

SGP  Het nettominimumloon moet omhoog. Dat betekent een structurele en aanzienlijke verlaging van de lasten op arbeid. Zo kunnen bedrijven het geld blijven verdienen en behouden we banen, terwijl werknemers meer salaris overhouden om van rond te komen. 

50Plus

Verhoog het minimum loon

FVD

JA21

 

Erken de waarde van onbetaald werk in het BBP

Geen erkenning in het BBP, maar er is wel aandacht voor in 3 programma’s. 

Bij1 Pag 7: Ook huishoudelijk werk, mantelzorg en vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde voor onze maatschappij:  onze economie zou niet kunnen draaien zonder. Het is tijd dat we niet langer onderscheid maken tussen welk werk we wel en niet waarderen of belonen. Pag 7: Onbetaald werk dat nog vaak als ‘vrouwenwerk’ wordt gezien, zoals mantelzorg, huishoudelijk werk of zorg voor kinderen, wordt beter gecompenseerd. Pag 23: Mensen die intensief (mantel)zorg bieden, worden financieel gecompenseerd met een inkomen en opbouw van WW- en pensioenrechten.

SGP  Er vindt een opwaardering plaats van onbetaalde of deels betaalde arbeid, zoals mantelzorg en vrijwilligerswerk.
Mantelzorgers en vrijwilligers moeten hiervoor geen fiscale afstraffing krijgen, maar verdienen juist waardering en beloning vanwege hun bijdrage aan een zorgzame samenleving.
De SGP wil verhoging van de jaarlijkse mantelzorgwaardering. 

D66 Een eenzijdige focus op de groei van het bruto binnenlands product (bbp) is niet zaligmakend. We willen af van groei die geen kwaliteit van leven oplevert. Economische groei is geen echte groei als dat niet wordt vertaald in betere gezondheid, beter wonen of schone lucht. Wij willen brede welvaart leidend laten zijn in het economisch beleid.

VVD 

PvdA/GroenLinks

BBB 

CDA

ChristenUnie 

PvdD 

Volt

PVV

SGP

FVD

JA21

50Plus

Allemaal niks genoemd.

Herverdeel het onbetaalde werk

D66 We werken toe van bijna-gratis naar gratis kinderopvang als publieke voorziening. Zo stellen we ook alle ouders in staat om werk en zorg goed te kunnen combineren (zie hoofdstuk 3, paragraaf Ontdek je talent in het onderwijs). We maken het voor werkende ouders mogelijk om samen in totaal een jaar verlof op te nemen bij de geboorte van een kind. Op korte termijn verlengen we, voor beide ouders en tegen 70 procent loondoorbetaling, de negen weken betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind met nog negen weken. Er komt een minimum aan de uitkering zodat iedereen ten minste het minimumloon ontvangt (of 100 procent dagloon als dat lager is). Op lange termijn vereenvoudigen we de bestaande regelingen naar het voorbeeld van het model in IJsland: beide ouders krijgen zes maanden verlof en kunnen maximaal zes weken onderling uitwisselen. Als op termijn blijkt dat loondoorbetaling van 70 procent een te grote belemmering vormt om verlof op te nemen, dan verhogen we dit percentage.

PvdA/GroenLinks Geboorteverlof Pag 32: Meer verlof voor geboorte, zorg en verlies. We verlengen en verhogen het geboorteverlof. Het volledig geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof (dat deels wordt betaald) wordt verlengd zodat nieuwe ouders meer tijd met hun kinderen kunnen doorbrengen. Daarbij garanderen we dat iedereen in ieder geval het minimumloon krijgt. Het kortdurende zorgverlof breiden we uit met een week extra en het langdurig zorgverlof wordt deels betaald. Werknemers krijgen recht op twee weken betaald rouwverlof wanneer het een eerstegraads familielid betreft. Kinderopvang:  pag 33: We vormen de kinderopvang om tot een publieke voorziening, zodat de kinderopvangtoeslag kan verdwijnen. pag 55: Een kansrijke start met publieke kinderopvang. De focus van kinderopvang moet liggen op de pedagogisch-didactische visie in plaats van de functie als arbeidsmarktinstrument. Daarom verschuiven wij kinderopvang met het daarbij behorende budget van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar het ministerie van Onderwijs. Mantelzorg: pag 64: We breiden het mantelzorgverlof uit. Het kortdurend zorgverlof verlengen we naar twee weken, waarbij we zorgen dat mensen met een laag inkomen deze volledig vergoed krijgen. Het langdurige zorgverlof gaat voortaan deels vergoed worden, afhankelijk van het inkomen. Verder maken we het mogelijk om zorgverlof aan te vragen om voor een buurtbewoner te zorgen.

SP: Kinderopvang wordt alleen genoemd ihkv toeslagen, niets over kwaliteit of invulling: Het stelsel van toeslagen maken we overbodig, door alle inkomens te verhogen en door de zorg, het wonen en de kinderopvang voortaan voor alle inkomens betaalbaar te maken.
We breiden het ouderschapsverlof uit. De eerste drie maanden worden volledig doorbetaald en ouders krijgen gezamenlijk 12 maanden ouderschapsverlof, te verdelen op de manier waarop zij willen, met gedeeltelijke doorbetaling.

PvdD:  De verlofregeling voor ouders verruimen we: de bestaande verlofregeling van negen weken, deels betaald, wordt omgezet in drie maanden volledig betaald. Ouderschapsverlof voor alle ouders wordt mogelijk. (p. 47) Zwangerschapsverlof en partnerverlof worden gelijkgetrokken, dus even lang en 100% betaald. We voeren betaald mantelzorgverlof en betaald rouwverlof in. (p.47)  Kinderopvang wordt gratis voor mensen met een laag inkomen. De arbeidseis, dat beide ouders moeten werken om in aanmerking te komen, wordt afgeschaft (p.45).

ChristenUnie  Een mantelzorgakkoord. Mantelzorg wordt voortaan gezien als een normale vorm van zorg. In een nieuw mantelzorgzorgakkoord bieden werkgevers en werknemers ruimte voor mantelzorg. De overheid pakt beperkende wet- en regelgeving aan zodat er een samenhangende aanpak ontstaat.  Meer en aantrekkelijker verlofmogelijkheden. In lijn met het advies van de SER wordt toegewerkt naar één maatschappelijke verlofregeling. Tot die tijd zetten we in op verruiming en verhoging van het gebruik van bestaande verlofregelingen. Een echt mantelzorgverlof. Er komt een langduriger betaald mantelzorgverlof. Mantelzorgers kunnen twee maanden mantelzorgverlof (verspreid) opnemen. De maximale uitkering is 70% van het loon, vergoed door het Rijk. Werkgevers worden gestimuleerd om dit percentage aan te vullen. Langer ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof wordt uitgebreid. Dit verlof kan worden gebruikt om meer tijd te hebben voor kinderen tot en met 12 jaar. De uitkering bedraagt tenminste het minimumloon (p. 15).

Volt We zorgen voor flexibeler ouderverlof, met een minimum van 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder. De overige 30 weken kunnen partners onderling vrij verdelen. Het doorbetaalde loon bij ouderschapsverlof mag niet onder het minimumloon zakken. Dit betekent dat ouders die het minimumloon verdienen tijdens ouderschapsverlof 100% in plaats van 70% van hun loon houden, zodat ouders met een laag inkomen ook ouderschapsverlof kunnen opnemen zonder in de financiële problemen te komen. Volt wil een nieuw wettelijk recht op een periode van ‘aanpassingsverlof’ om ouders van een kind met een intensieve zorgvraag in staat te stellen om zorgarrangementen op te zetten.

Niet over verlof, maar wel relevant: We willen goed werkgeverschap voor mantelzorgers; dit betekent voldoende respijtzorg en ondersteuning om overbelasting te voorkomen en waarborgen voor voldoende financiële compensatie. Volt is ervan overtuigd dat gelijke kansen in het onderwijs beginnen bij een gelijke start. Daarom willen we dat de kinderopvang toegankelijk wordt voor alle kinderen, waarbij het niet mag uitmaken of je ouders wel of niet werken of hoe hoog het inkomen is. De opvang van kinderen tot 12 jaar moet een publieke voorziening worden en bekostigd worden net als het primair onderwijs

Bij1 Pag 7: We schaffen de 40-urige werkweek af en gaan naar een 30-urige werkweek met loonbehoud. Partnerverlof wordt gelijkgetrokken met het kraam- en bevallingsverlof. Voor alle ouders op verlof wordt er 100% inkomen doorbetaald. Kinderopvang wordt gratis.

Herverdeel het onbetaalde werk

VVD pag 42: Goedkopere kinderopvang voor werkenden. We hervormen de kinderopvangtoeslag naar bijna gratis kinderopvang voor werkenden. We nemen voor deze hervorming zorgvuldig de tijd vanwege de krappe arbeidsmarkt en houden vast aan de diversiteit in de opvang. Daarbij passen we slimme prijsregulering toe, om te voorkomen dat de kosten te veel stijgen. De huidige opvangcapaciteit wordt als eerste ingezet voor werkenden. 

BBB Pag 44: We willen zo snel mogelijk een stelsel voor kinderopvang invoeren, met een beperkte eigen bijdrage. Dat doen we voor iedereen die aantoonbaar een bijdrage levert in loondienst, als ondernemer of als vrijwilliger of mantelzorger.

CDA  Kinderopvang wordt voor de meeste mensen bijna gratis.  Verderop: De kinderopvang wordt voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar gedurende twee dagen per week volledig door de overheid vergoed. Daarmee wordt de ontwikkeling van peuters gestimuleerd. Gezinnen zijn vrij om zelf te bepalen hoe partners werk en zorg onder elkaar verdelen. Het CDA voert daarom weer gedeeltelijke overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting in om bestaanszekerheid verder te ondersteunen. We werken toe naar een simpele gezamenlijke regeling voor alle vormen van verlof. Hierdoor krijgen gezinnen meer keuzevrijheid wanneer ze verlof opnemen. Zo kunnen grootouders bijvoorbeeld verlof opnemen voor het oppassen op de kleinkinderen.

SGP De kloof tussen een- en tweeverdieners wordt gedicht. Het belastingstelsel moet gezinsvriendelijk worden, en er moet meer geld komen voor gezinnen.
Eenverdieners en alleenstaanden betalen verhoudingsgewijs enorm veel belasting. Van de beloften van kabinetten om de kloof tussen een- en tweeverdieners te verkleinen is de laatste jaren niets terecht gekomen. Sterker nog: die is alleen maar vergroot, terwijl veel eenverdieners ervoor kiezen uiterst waardevol (onbetaald) werk te doen, bijvoorbeeld mantelzorg. En denk ook aan gezinnen die er bewust voor kiezen om hun kinderen te laten opgroeien in het eigen gezin waar één van de ouders altijd klaar staat voor de kinderen. Weer anderen hebben een gepensioneerde of zieke partner. De kloof tussen een- en tweeverdieners moet dicht! 

50plus  Gratis kinderopvang om iedereen aan het arbeidsproces te laten deelnemen.

PVV

FVD

JA21

Verklein de afstand tot de arbeidsmarkt 

PvdA/GroenLinks Pag 31: Ruimte voor mensen met een beperking. We gaan door met de verplichting voor de overheid en grote bedrijven om banen te creëren voor mensen met een beperking. Werkgevers worden goed ondersteund met een no-riskpolis die kosten dekt bij ziekte of door begeleiding van de werknemer. We maken een einde aan de praktijk dat mensen onder het minimumloon worden betaald door het systeem van loondispensatie volledig te vervangen door loonkostensubsidie. Deze subsidie gaat ook gelden voor mensen die formeel geen beperking hebben, maar toch niet aan het werk komen. Mensen met een (arbeids)beperking voor wie de reguliere arbeidsmarkt geen passend werk biedt, kunnen in dienst bij sociale ontwikkelbedrijven. Daar doen zij beschut of aangepast werk, halen een diploma en krijgen begeleiding bij detacheringen of de doorstroming naar reguliere werkgevers. Het wordt gemakkelijker om periodes van werken in een aangepaste werkplek af te wisselen met een plek in het sociaal ontwikkelbedrijf.

CDA Werk is een belangrijke sleutel voor bestaanszekerheid. Omdat je baan zoveel meer is dan alleen een inkomen. Werken heeft ook een maatschappelijke en sociale waarde. Het geeft zin aan je dag. Voor mensen met een arbeidsbeperking is het vaak moeilijk om een passende baan te vinden. Sociale ontwikkelbedrijven kunnen helpen bij het vinden en houden van een baan. Mensen met een beperking hebben recht op begeleiding naar werk via een zogeheten sociaal ontwikkelbedrijf. 

Bij het zoeken naar werk is het belangrijk dat iedereen de ondersteuning krijgt die het beste bij die persoon past. Daarom moeten we de verschillende reintegratieregelingen samenvoegen, vereenvoudigen en beter toegankelijk maken., die nu nog in verschillende wetten (WW, ZW, WIA, Participatiewet en Wajongregeling) en per doelgroep geregeld zijn. Het beschikbaar stellen van passende interventies en voorzieningen tijdens werk, op weg naar werk of tijdens participatie, biedt mensen vroegtijdig een breder perspectief en werkt preventief.

Mensen met een beperking zijn mensen met een onbeperkt talent. Ze moeten zo veel als mogelijk moeten kunnen meedoen in de samenleving. We zetten fors in op emancipatie van mensen met een beperking. Zij moeten beter toegang krijgen tot openbaar vervoer, kantoren en publieke voorzieningen. 

SP Mensen met een arbeidsbeperking krijgen ook het recht op begeleiding naar werk. Daarvoor maken we nieuwe sociale werkplaatsen (sociale ontwikkelbedrijven). Jonggehandicapten kunnen rekenen op een nieuwe en hogere Wajong uitkering. De arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA) maken we beter. Ieder werk moet lonen, daarom komt er een nieuwe cao voor mensen op een beschutte werkplek.

PvdD  Er komt een recht op werk voor mensen met een arbeidsbeperking en een nieuw type sociale werkvoorziening die zorgt voor betekenisvol werk dicht bij huis, met voldoende begeleiding en een volwaardig inkomen. We zorgen ervoor dat gemeenten niet hoeven te bezuinigen op sociaal werk en kunnen zorgen voor kwaliteit en continuïteit. Er komt ook aandacht voor neurodiversiteit op de werkvloer en het geschikt maken van de werkvloer voor neurodivergente mensen. (p. 47) 

Er wordt gewerkt aan een meerjarige, nationale strategie om de positie van mensen met een beperking en hun naasten te verbeteren. Mensen met een beperking moeten volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. Validisme wordt serieus genomen als vorm van discriminatie.

Politieke participatie door mensen met een beperking wordt bevorderd (p. 74). 

ChristenUnie Er moet meer werkgelegenheid worden gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als het kan bij reguliere werkgevers en anders bij sociale ondernemingen. Zij vervullen als inspiratiebron en aanjagers van een inclusieve arbeidsmarkt een belangrijke rol. Er is meer inzet van de overheid nodig om mensen die langdurig aan de kant staan duurzaam aan het werk te krijgen. Dit vraagt maatwerk en goede begeleiding. Wij onderstrepen het belang van jobcoaching op de werkvloer: iemand die naast de werknemer staat, de dagelijkse vraagbaak is en ondersteuning biedt. Een stabiele baan is goud waard (p. 47). 

De overheid komt de banenafspraak na. Er worden door overheidsorganisaties meer banen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, juist in sectoren die nu achterlopen op de afspraak, zoals het Onderwijs (p. 47). 

Een quotum voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Bedrijven en overheidsorganisaties met meer dan 25 fte aan personeel worden verplicht om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Om deze werkgevers te ontzorgen komt er een regeling voor een begeleidingsbonus. Met deze begeleidingsbonus kunnen intensieve begeleiding en eventueel productieverlies worden gecompenseerd (p. 47).

Waardeer werken met een medische urenbeperking. Voor mensen met een medische urenbeperking die (deels) afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering mist perspectief. Zij vallen onder het strenge regime van de Participatiewet inclusief vermogenstoets en een beperkte 

 Vrijlatingsregeling. Er moeten maatregelen genomen worden om deze groep meer (financiële) waardering te geven voor de maatschappelijke bijdrage die zij leveren via betaald werk (p. 47). 

 Vaak gaat het alleen over de economische waarde van werk, over de werknemer als verdienmodel. Dat is te beperkt. In het goede leven is werk zoveel meer dan dat. Ieder mens heeft talent. Ieder mens kan wat bijdragen aan de samenleving. (p. 44) 

BBB Pag 44: We streven ernaar dat mensen die nu op afstand staan van de arbeidsmarkt actief gekoppeld worden aan passend werk.

SGP Werkgevers moeten erop kunnen rekenen dat eenvoudige ondersteuning beschikbaar is wanneer zij werknemers met een beperking in dienst nemen. Zo moet de no-riskpolis breed beschikbaar zijn.
Jongeren uit het praktijkonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs moeten automatisch in het doelgroepenregister komen, zodat werkgevers kunnen rekenen op de nodige ondersteuning en voordelen. Betrokkene moet de mogelijkheid hebben zichzelf uit dat register te laten verwijderen. Het loonkostenvoordeel moet ook beschikbaar zijn als jongeren al een vakantiebaantje bij de werkgever hebben gehad of een stagevergoeding hebben ontvangen.

Nu de doelgroep banenafspraak wordt verbreed, moet ook de doelstelling voor het aan het werk helpen van mensen met een beperking omhoog.
Overheden behalen jaar op jaar hun doelstelling voor de banenafspraak niet, terwijl het bedrijfsleven dat wel lukt. Er komt dus een offensief om de achterstand van de overheid op dit terrein in te lopen. De overheid moet zelf het goede voorbeeld geven.
Werkgevers krijgen, zoals afgesproken bij de uitvoering van het sociaal akkoord, het wettelijk recht om mensen met een beperking in dienst te nemen tegen betaling van het minimumloon.

Volt  Te vaak worden mensen met een beperking niet als volwaardig en gelijkwaardig gezien in de samenleving, terwijl niet de beperking het probleem is, maar de manier waarop de samenleving is ingericht. De overheid moet zorgdragen voor de autonomie, participatie en gelijkwaardigheid van iedereen met een beperking.

Er wordt nog te vaak gesproken over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zien wij bij Volt toch echt anders: de arbeidsmarkt heeft een afstand tot de mensen. Door in te zetten op werkbegeleiding naar kansrijke beroepen kunnen we mensen volwaardig laten meedoen in de maatschappij. Zo verkleinen we die afstand en bieden we iedereen de kans op volwaardig, kansrijk werk. Het huidige stelsel staat dit in de weg, doordat er niet genoeg gekeken wordt naar de talenten en potentie van het individu

We zorgen dat het VN-verdrag Handicap binnen vijf jaar volledig is geïmplementeerd in Europees en Caribisch Nederland.

Mensen met (een ervaring met) een beperking worden betrokken bij de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van beleid dat hen aangaat.

Bij1 Pag 7: Mensen met een (onzichtbare) beperking krijgen evenveel betaald als vakgenoten zonder beperking met hetzelfde werk.

Pag 8: Mensen met een laag inkomen en een urenbeperking vanwege hun beperking, kunnen zich nooit uit de bijstand werken. Daarmee gaat veel talent voor de arbeidsmarkt verloren. BIJ1 zet hiertoe in op Sociale Ontwikkelbedrijven waarbij mensen meer eigen regie en ondersteuning op de werkvloer krijgen.

Pag 39: Er komt een nationale strategie om de achterstelling en uitsluiting van mensen met een beperking tegen te gaan, met structurele oplossingen voor knellende wetgeving.

 

Verklein de afstand tot de arbeidsmarkt 

VVD

D66 Niets expliciet over Banenafspraak of de afstand tot de arbeidsmarkt. Alleen deze punten, maar niet duidelijk gerelateerd aan werk.

D66 wil dat de overheid mensen met een handicap of chronische ziekte betrekt bij het maken, uitvoeren en evalueren van beleid. Het is belangrijk om rekening te houden met de gevolgen van beleid voor (onbedoelde) uitsluiting, hogere regeldruk of bewijslast. Mensen met een beperking en hun vertegenwoordigende organisaties moeten kunnen meedenken en meebeslissen over beleid. Mensen met een handicap ervaren vaker bestaansonzekerheid. De oorzaken daarvan zijn divers en liggen onder meer in gebrek aan toegang tot een goed inkomen, regels omtrent samenwonen en eigen bijdragen aan zorg en ondersteuning. D66 wil de bestaanszekerheid van mensen met een beperking beschermen en verbeteren.

PVV Sociaal en beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking beschermen (p.11) 

FVD

JA21

50plus: voor gratis kinderopvang met het doel de afstand te verkleinen, verder niets genoemd

Zij steunen het manifest