Bureau Clara Wichmann x IkVerdienMeer: Jij verdient meer!

In dit artikel

Gelijke beloning
In Nederland loopt een vrouw – in vergelijk tot een man – ongeveer € 300.000 mis in haar
hele werkende leven. Nou is een deel van het verschil, de loonkloof, te verklaren omdat
vrouwen vaker in deeltijd werken en vaker in sectoren werken met lagere lonen. En mannen
vaker een leidinggevende functie hebben. In de correctie wordt uiteraard rekening gehouden
met het verschil in functies en beroepssectoren. Toch blijft er een deel dat onverklaarbaar is:
dit is discriminatie.

Wetgeving
De gelijke beloning van mannen en vrouwen is in Boek 7 van het Burgerlijke Wetboek
en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen geregeld. Gelijk belonen
betekent niet dat je voor hetzelfde werk precies hetzelfde loon moet krijgen als een
collega van een ander geslacht. Er is sprake van ongelijke beloning als de werkgever
geen goede verklaring geeft voor het verschil. Er kunnen echter wel goede redenen zijn
om iemand meer te betalen voor hetzelfde werk. Bijvoorbeeld omdat je collega meer
werkervaring heeft. Ook het aantal jaar dat iemand in dienst is kan invloed hebben op
de hoogte van het loon. Is er geen goede verklaring voor het loonverschil? Dan kan er
sprake zijn van ongeoorloofde ongelijke beloning en mogelijk van discriminatie.

De “maatmensvergelijking”
Om te kunnen beoordelen of er sprake is van ongelijke beloning wordt sinds 1976 een
maatmensvergelijking gemaakt, nadat het Europese Hof van Justitie deze methode
introduceerde in de zaak van mevr. Brunnhofer tegen haar werkgever, In dit arrest is
bepaald dat het aan de vrouwelijke werknemer is om aan te tonen dat zij een lagere beloning
ontvangt dan de mannelijke collega met wie zij zich vergelijkt. Zij dient ook aan te tonen dat
zij in werkelijkheid arbeid van gelijke of nagenoeg gelijke waarde verricht, zodat zij op het
eerste gezicht slachtoffer is van discriminatie die zich slechts door het verschil in geslacht
laat verklaren. Het Hof overwoog ook dat wanneer de vrouwelijke werknemer dit kan
bewijzen, er een schijn van discriminatie is en dat het aan de werkgever is om te bewijzen
dat er geen inbreuk is gemaakt op het beginsel van gelijke beloning. Dit kan de werkgever
doen door aan te tonen dat het eigenlijk om andere werkzaamheden gaat, of door het
beloningsverschil te rechtvaardigen aan de hand van andere objectieve factoren die niks te
maken hebben met het geslacht van de werknemer. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat de collega
van het andere geslacht meer relevante werkervaring heeft. Echter kan de maatstaven
‘laatstverdiende salaris en ‘onderhandelingsvaardigheid’ niet gelden als een deugdelijk en
objectief. Als wordt aangesloten bij het laatstgenoten salaris, is meestal niet bekend welke
beloningsmatstaven op welke wijze door de vorige wergver in het loon verwerkt zijn. Deze
beloningsmaatstaf kan tot gevolg hebben, dat eventueel bestaande beloningsverschillen
tussen mannen en vrouwen worden bestendigd. Het hoger belonen als gevolg van
onderhandelingen heeft een ondoorzichtig beloningssysteem tot gevolg en brengt het risico
van willekeur met zich. Dat risico laat ruimte voor vooroordelen over verschillen tussen
mannen en vrouwen bij de vaststelling van het aanvangssalaris.
Als de werkgever het beloningsverschil niet kan rechtvaardigen, is er sprake van ongelijke
beloning en discriminatie op grond van geslacht.

Oordeel
De maatmensvergelijking is recentelijk toegepast in een zaak bij het College voor de
Rechten van de Mens. Het bedrijf is op de vingers getikt door het College omdat het zich
schuldig maakte aan discriminatie door ongelijke beloning en victimisatie. De vrouwelijke
medewerker verdiende namelijk 1000 euro per maand minder dan haar mannelijke collega
met hetzelfde werk. Hoewel het bedrijf altijd positief was over het werk van de vrouw in
kwestie veranderde dit na het indienen van de klacht. Het bedrijf had opeens kritiek op haar
functioneren en besloot haar geen vast contract te geven. Daarom besloot zij dit aan te
vechten met hulp van Bureau Clara Wichmann. Dit heeft geleid tot het oordeel van het
College.

Wat te doen
Denk jij dat je onterecht minder verdient dan een collega van het andere geslacht voor
hetzelfde werk? Dan kun je contact opnemen met het College voor de rechten van de
mens voor advies. Het College kan bepalen of het mogelijk is om een zaak te starten
en of er mogelijk sprake kan zijn van ongelijke beloning. Ook kun je voor gratis juridisch advies contact opnemen met de Vrouwenrechtswinkel Amsterdam en de app vraagclara.nl raadplegen. Clara is een online rechtswinkel voor vrouwen. Voor steun bij een strategische rechtszaak kan je contact opnemen met Bureau Clara Wichmann.

Jij verdient meer!